پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بوير احمد
اخبار مهم:
زمان ومکان تشکیل پرونده ومصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام(پیمانی)آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد اعلام شد

نام رشته

جنسیت

زمان تشکیل پرونده

زمان مصاحبه

  • محل تشکیل پرونده : اداره کل آموزش و پرورش واقع در میدان معلم (سالن شهید مطهری )

  • محل مصاحبه : سالم آباد (بلوار کاشانی) نبش کاشانی 18 ساختمان شماره 2 پردیس شهید ایزدپناه

  • حضور افراد برابر برنامه زمانبندی ضروری است .

استثنایی

زن

95.11.2

95.11.3

مرد

-

-

زبان انگلیسی

زن

95.11.2

95.11.3

مرد

95.11.2

95.11.3

ادبیات فارسی

زن

95.11.2

95.11.3

مرد

-

-

زمین شناسی

زن

-

-

مرد

95.11.2

95.11.3

شیمی

زن

95.11.2

95.11.3

مرد

مراقب سلامت

زن

95.11.2

95.11.3

مرد

تاریخ

زن

95.11.3

95.11.4

مرد

95.11.3

95.11.4

عربی

زن

95.11.3

95.11.4

مرد

زیست شناسی

زن

95.11.3

95.11.4

مرد

ریاضی

زن

95.11.4

95.11.5

مرد

95.11.3

95.11.4

جغرافیا

زن

95.11.4

95.11.5

مرد

95.11.4

95.11.5

گرافیک

زن

95.11.4

95.11.5

مرد

نام رشته

جنسیت

زمان تشکیل پرونده

زمان مصاحبه

  • محل تشکیل پرونده : اداره کل آموزش و پرورش واقع در میدان معلم (سالن شهید مطهری )

  • محل مصاحبه : سالم آباد (بلوار کاشانی) نبش کاشانی 18 ساختمان شماره 2 پردیس شهید ایزدپناه

  • حضور افراد برابر برنامه زمانبندی ضروری است .

فیزیک

زن

95.11.5

95.11.6

مرد

95.11.5

95.11.6

حسابداری

زن

95.11.5

95.11.6

مرد

95.11.5

95.11.6

هنر آموز کامپیوتر

زن

95.11.5

95.11.6

مرد

95.11.6

95.11.7

الکتروتکنیک

زن

-

-

مرد

95.11.5

95.11.6

95.11.6

95.11.7

تاسیسات

زن

مرد

95.11.6

95.11.7

مربی امور تربیتی

زن

95.11.6

95.11.7

مرد

95.11.6

95.11.7

ابتدایی

زن

95.11.7

95.11.9

95.11.7

95.11.9

95.11.7

95.11.9

95.11.7

95.11.9

95.11.9

95.11.10

95.11.9

95.11.10

95.11.9

95.11.10

95.11.9

95.11.10

مرد

95.11.10

95.11.11

95.11.10

95.11.11

95.11.10

95.11.11

95.11.10

95.11.11

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه