پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بوير احمد
اخبار مهم:

اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد-یاسوج-ترمینال-چار باغ استقلال-اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد-کدپستی:7591971349-تلفن:07433223121-4 آدرس سایت:www.kb.medu.ir

د

آخرین اخبار