پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بوير احمد
کدمطلب: vJUZCWuR      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۱:۵۹:۴۹      تعداد بازديد اين صفحه:  ۳۵۷
سند تحول بنيادين و سند 2030 دوسند رقيب يا موازي نيستند

سند تحول بنيادين و سند 2030 دوسند رقيب يا موازي نيستند

علی زرافشان

سند تحول بنيادين، حاصل يك دغدغه 36 ساله است . ما در دهه 60 به دنبال اجرايي شدن اين سند درآموزش و پرورش بوديم . تلاش هاي خوبي صورت گرفت، بدين ترتيب كه در سال 67 سندي توليد شد كه بعدها مسيرآن تغيير كرد . مجددا درسال 80 به فكر توليد يك سند ملي و تحول بنيادين افتاديم و به دنبال آن چهار چوبي تهيه كرديم و فعاليت هايي صورت گرفت . ابتدا از تدوين فلسفه تعليم و تربيت مبتني بر مباني فلسفه اسلامي كارآغاز شد و در ادامه فعاليت هاي علمي ديگر،  درنهايت در سال 90 بعد از 10 سال تلاش، اين سند به بار نشست و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. در سال 90 اين سند براي اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ و ازآن زمان تا كنون آموزش و پرورش، مفاد موجود در فصل هشتم سند را اجرايي كرده است .

عملياتي كردن سند تحول بنيادين در چهارچوب سند2030صورت مي گيرد .در سال 1990 وزراي آموزش و پرورش كشورها در شهر«جان تيم» تايلند دورهم جمع شدند تا درباره پيشرفت آموزش و پرورش همفكري كنند . درآنجا توافق كردند،6 هدف را دنبال كنند و براي اجراي آن، يك برنامه 10 ساله در نظر گرفته شد كه تاسال 2000 به آن عمل شود . در سال 2000 جمع بندي انجام شد و با تجديد نظر در اهداف و تغيير يك هدف، برنامه عمل بعد از سال 2000 يعني تا سال  2015 مجددا تدوين و اهداف تا سال 2015 پيگيري شد، در حالي كه يك هدف آن جابجا شده بود.

 ازسال 2015 با تغييري كه با توجه به دستاوردهاي 25 سال گذشته، انجام شده بود ، ‌«برنامه آموزش براي همه» تحت عنوان آموزش بعداز 2015، با چشم اندازي 15 ساله مورد تاكيد قرارگرفت. چهارچوب عمل 2030 يك توافق جهاني بين سران كشورها و وزراي آموزش و پرورش مي باشد كه به منظور همكاري كشورها در پيشرفت آموزش و پرورش تهيه شده است و هيچ كشوري ملزم به اجراي آن نيست .

 تعداد كشورهاي شركت كننده درجلسات نزديك به 170 كشوراست و چون توافق بعداز 2015 در ذيل توسعه پايدار قرار گرفته است، در نشست سازمان ملل هم مورد توافق مجدد واقع شد.

پس از سال 90 در فصل هشتم سند تحول بنيادين، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مربوط به چهارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزش و پرورش  ، يك تقسيم كار ملي صورت گرفت.

 كه بخش اول آن مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بخش دوم مرتبط با شوراي عالي آموزش و پرورش ، بخش سوم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و بخش چهارم به ساير دستگاه ها مرتبط مي باشد.

 درآموزش و پرورش بلافاصله بعداز مصوب شدن سند، كميته اي تحت عنوان؛ كميته پايش اجراي سند تحول بنيادين تشكيل شد. در اين كميته، تكاليف فصل هشتم از جمله، سياست ها و استلزامات سند، چارچوب زيرنظام هاي سند كه جزو تكاليف بود، همچنين  برنامه هاي عمل وزارت آموزش و پرورش براي عملياتي كردن سند تدوين شد.

سند تحول بنيادين و سند 2030 دوسند رقيب يا موازي نيستند. سند تحول بنيادين، يك  سند فرادستي است كه براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب بايد تمام برنامه ذيل آن قرار گيرد، از طرفي آنچه ما در توافقات جهاني انجام مي دهيم، بايد در ذيل سند تحول باشد و چهارچوب عمل، ذيل آن است كه بايد از سند تحول تاثير بگيرد .

ذكر دو نكته در اينجا ضروري است؛  اول اينكه امضاي اين سند مخفيانه نبوده بلكه در اجلاس «اينچه اون» كره جنوبي، وزير آموزش و پرورش وقت با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين سند را امضا كرده است . همچنين در اجلاس ژاپن نيز دو نفر از نمايندگان از طرف رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي در مذاكرات شركت داشته اند.

در متن حق تحفظ جمهوري اسلامي ايران كه توسط آقاي فاني وزير وقت آموزش و پرورش در اجلاس اينچه اون كره جنوبي به نمايندگي از هيات ايراني اعلام شد؛ جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد به اجراي چارچوب آموزش 2030 كه به هر شكلي در تعارض با مقررات و اولويت هاي ملي، باورهاي ديني و ارزش هاي فرهنگي جامعه ايراني تفسير و تعبير شوند، نمي داند.

مسئوليت تعبير و تفسير مغايرت ياعدم مغايرت سند2030 باسندتحول بنيادين برعهده وزارت آموزش و پرورش به عنوان مجري و شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان ناظراست، به همين دليل است كه در مصوبه هيات وزيران اصرار بر اين بود كه در بند 2 كارگروهي زير نظر دولت و وزارت آموزش و پرورش تشكيل شود كه مسئوليت نظارت بر اين مهم يا به عبارت ديگر، مسئوليت نظارت بر مرتبط بودن و همسويي آنچه انجام مي شود با اهداف و برنامه هاي توسعه كشور و برنامه راهبري توسعه نقشه جامع علمي كشور و سند تحول بنيادين را داشته باشد.

درمجامع جهاني، دوره حاكميت تفكر غرب در عرصه آموزش و پرورش تمام شده است و در بين تقسيم بندي كشورها به شمال وجنوب ، عصرحاضر، عصركشورهاي جنوب است ودر يونسكو ، يك كرسي به نام كرسي  آينده آموزش و پرورش ايجاد شده كه از ويژگي هاي محوري آن، حاكميت فلسفه تعليم و تربيت شرق است نه غرب ، لذا عصر حاضر، عصرگفتگوي كشور هاي شرق است.

دركرسي ايجاد شده يونسكو، ما مي توانيم از اين فرصت و ظرفيت استفاده كنيم و نظرات خودمان را مطرح كنيم .

ما حدود يك سال از برنامه ها را اجرا كرديم . يونسكو هيچگاه به كشوري توصيه نمي كند، با اينكه وجود يك چهارچوب جهاني در اين مورد مطلوب تر است، اما درعمل، رويكرد منطقه اي و زير منطقه اي،  امكان پذيرتر به نظر مي رسد . براساس همين سطوحي كه براي  توليد برنامه ها در نظر گرفته شده  است، اولين سطح پيش بيني شده؛ سطح ملي است ودر اين سطح 6 عامل بايد در نظرگرفته شود كه عبارتند از: عدالت، نتايج آموزش، كيفيت، يادگيري مادام العمر، نظام ها و اعتبارات .كشورها براساس اين سطوح به شكل ملي برمبناي فرهنگ، اسناد و قوانين و مقررات، برنامه خود را تنظيم و ارزيابي مي كنند.

 هدف عملياتي شماره پنجم سند، تامين و بسط عدالت در برخورداري از تعليم و تربيت با كيفيت مناسب و باتوجه به تفاوت ها و ويژگي هاي دختران و پسران مناطق مختلف كشور و تعليم دوره پيش دبستاني، برنامه ريزي و تمهيد مقدمات پوشش كامل دوره آموزش متوسطه مي باشد.

بااين وجود، تمامي، هم و غم وزارت آموزش و پرورش، اجراي سند تحول بنيادين است و همين سند ما را مكلف كرده است كه تعامل موثر و مثبت با نظام هاي جهاني داشته باشيم . بنابراين، كسب موقعيت نخست تربيتي درمنطقه وجهان اسلام و ارتقاي فزاينده جايگاه تعليم و تربيت ايران در سطح جهان، مستلزم رصد كردن تحولات نظام آموزش و پرورش و حوادث مهم و تحولات علمي ازجمله تعامل سازنده و موثر با تعليم و تربيت جهان است .

چارچوب2030 در واقع براي رسيدن به اهداف سند بوده است كه البته محور اصلي، تحول بنيادين است و بلافاصله پس از تصويب سند تحول بنيادين در سال 90 ، كميته پايش، تشكيل و نمايه اجرايي سند تحول بنيادين تنظيم شد .

براي اولين بار دولت در برنامه ششم توسعه،‌ محور اصلي را سند تحول قرار داده است .

در برنامه ششم توسعه، بحث اصلي به آموزش و پرورش پرداخته و استلزامات آن نيز فراهم شده است، ضمن آن كه نمايه اجرايي آن تنظيم شده و تاكنون در دولت يازدهم دو زير نظام؛ فضا وتجهيزات توليد شده و زير نظام پژوهش و مديريت نيز دردستوركار قرارگرفته است، بنابراين اهتمام جدي ما سندتحول است كه يك برنامه كيفي و محتوايي است و سند 2030 يك برنامه كمي است ازجمله، پوشش تحصيلي و به همين خاطر زود به تحقق رسيده است .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

موردی جهت نمایش و جود ندارد.
دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط آموزش و پرورش در سایت منتشر خواهد شد «پیام‌هایی که شامل تهمت یا افترا باشدمنتشر نخواهد شد» پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه